magnifique porte japonaise

Juridische informatie

Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden

Contact : La voie du Bien-Être

BTW : BE0872704644

Stad: 1501 Buizingen

Land: België

E-mail : Lavoiedubienetre@outlook.com

Website : https://www.lavoiedubienetre.be

Telefoon : +32 (0)4 77 / 13 1993

Gebruiksvoorwaarden van de website www.lavoiedubienetre.be

Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.lavoiedubienetre.be. Telkens wanneer u deze site gebruikt of opent, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden, die kunnen worden gewijzigd zonder dat wij verplicht zijn u daarvan in kennis te stellen. Bovendien bent u, door gebruik te maken van een dienst op, of waartoe u toegang hebt via, deze site, onderworpen aan alle regels met betrekking tot die dienst, die dan worden beschouwd als onderdeel van de Gebruiksvoorwaarden. Lees ons Privacybeleid, dat door middel van verwijzing ook deel uitmaakt van onze Gebruiksvoorwaarden.

Toegang tot de site

Toegang tot en gebruik van de Site is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. U stemt ermee in deze site en de informatie of gegevens op deze site niet te gebruiken voor commerciële, politieke, reclame- of enige vorm van commerciële werving, met inbegrip van het verzenden van ongevraagde e-mail.

Onze diensten

Deze site en de aangeboden diensten worden "AS IS" aangeboden. U erkent dat de eigenaars van de site het recht hebben, zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding, deze site en zijn diensten geheel of gedeeltelijk te wijzigen of stop te zetten, en de door u verstrekte gegevens tijdelijk of permanent te verwijderen. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de toegang tot, de juistheid, het verlies of de bewaring van gegevens of informatie.

Uw verantwoordelijkheden en verplichtingen

Om gebruik te kunnen maken van alle diensten op deze site, moet u zich op de site registreren, akkoord gaan met het verstrekken van alle informatie die als verplicht is gemarkeerd, en de wettelijke leeftijd hebben bereikt. Bij registratie wordt u verzocht onze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, zoals vermeld en onder voorbehoud van wijziging.

Hypertext koppelingen

De uitgever geeft de gebruiker toestemming voor het plaatsen van hyperlinks naar de gehele site of een gedeelte ervan. Elke link moet op eenvoudig verzoek van de uitgever worden verwijderd. Alle informatie die toegankelijk is via een link naar andere sites, wordt niet gepubliceerd door de uitgever. De uitgever heeft geen recht op de inhoud van de gelinkte site.

Beheer van de website

Voor het goede beheer van de site, kan de uitgever op elk moment :
- de toegang tot de gehele site of een gedeelte daarvan op te schorten, te onderbreken of te beperken, de toegang tot de site, of tot bepaalde gedeelten daarvan, voor te behouden aan een specifieke categorie van Internetgebruikers
- alle informatie te verwijderen die de werking van de site zou kunnen verstoren of die in strijd is met nationale of internationale wetten;
- de site op te schorten om hem bij te werken.

Privacybeleid

Registratiegegevens en andere informatie die wij kunnen verzamelen, zijn onderworpen aan de voorwaarden van ons Privacybeleid (zie hieronder).

Rechten voorbehouden

Wij behouden ons alle rechten voor, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen en alle andere eigendomsrechten die wij kunnen hebben op onze website, de inhoud ervan en de diensten die erin kunnen worden verleend. Voor het gebruik van onze rechten en eigendommen is onze voorafgaande schriftelijke toestemming vereist. Wij geven u geen impliciete of expliciete toestemming door onze diensten aan u ter beschikking te stellen, en u hebt niet het recht om commercieel gebruik te maken van onze website of dienst zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Alle merken, foto's, teksten, commentaren, illustraties, al dan niet geanimeerde beelden, videosequenties, geluiden, evenals alle informaticatoepassingen die kunnen worden gebruikt voor de werking van deze site en, meer in het algemeen, alle elementen die op de site worden gereproduceerd of gebruikt, zijn beschermd door de geldende wetten op het gebied van intellectuele eigendom. Zij zijn het volledige eigendom van de uitgever of zijn partners. Elke reproductie, representatie, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, van het geheel of een deel van deze elementen, inclusief computertoepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden. Het feit dat de uitgever na kennisneming van een dergelijk ongeoorloofd gebruik geen procedure inleidt, betekent niet dat hij met dat gebruik instemt en van een procedure afziet. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw intellectuele eigendom is gebruikt op een wijze die een inbreuk op het auteursrecht of een andere schending van uw rechten vormt, neem dan contact met ons op.

Privacybeleid

Inleiding

De verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot deze site is onderworpen aan de Belgische wetgeving (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens).

Het Privacybeleid heeft betrekking op persoonlijk identificeerbare informatie (hierna te noemen "Gegevens") die kan worden verzameld bij het gebruik van deze site. Dit beleid is niet van toepassing op andere entiteiten waarover wij geen zeggenschap hebben of die geen eigendom van ons zijn, of op personen die geen werknemers of agenten van ons zijn of waarover wij geen zeggenschap hebben. Neem de tijd om onze gebruiksvoorwaarden te lezen.

Gegevensverzameling

Tijdens uw bezoek aan onze site kunnen wij persoonlijke gegevens van u verzamelen. Tijdens uw bezoek aan onze site kunnen persoonlijke gegevens over u op de volgende manieren worden verzameld of verwerkt:
- Een formulier verzenden;
– cookie.

Een formulier verzenden

Als u per e-mail met ons communiceert, kunnen wij u vragen om via formulieren specifieke informatie te verstrekken. Deze persoonsgegevens zijn voor ons noodzakelijk. Door ervoor te kiezen de gevraagde informatie in te voeren en te verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd, stemt u ermee in dat wij deze informatie verzamelen en gebruiken.

Cookies

Een cookie is een klein bestand dat door een webserver wordt verstuurd en dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Het houdt bij welke website wordt bezocht en bevat een bepaalde hoeveelheid informatie over dat bezoek. Het is mogelijk dat wij tijdens uw bezoek aan de website www.lavoiedubienetre.be een "cookie" op uw computer plaatsen. Tenzij u hiertegen bezwaar maakt, kunt u zich informeren over de verzending van deze "cookie" en deze weigeren door uw browser dienovereenkomstig in te stellen.

Hierdoor kunnen wij uw surfgedrag op onze site bij uw volgende bezoeken optimaliseren (automatische herkenning van de taal van de interface, verkorte procedures in geval van een bestelling, ...).

Foto's en weergave van producten

Het gebruik van cookies stelt ons in staat de activiteiten van onze gebruikers beter te begrijpen. Deze informatie is belangrijk omdat ze ons in staat stelt diensten te blijven aanbieden die zo goed mogelijk aan uw behoeften en verzoeken beantwoorden. Informatie die het gedrag van bezoekers aan onze site weergeeft, wordt in geaggregeerde vorm verzameld en geeft geen gemakkelijk identificeerbare individuele informatie weer.

Doeleinden

Uw gegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt voor de hieronder vermelde doeleinden:

* Antwoorden op uw vragen.

* Statistieken.

* Contactpersoon (facultatieve gegevens).

Indien u in de toekomst niet meer wenst te worden gecontacteerd (in het bijzonder via e-mail of sociale netwerken), hoeft u ons dat alleen maar mee te delen.

Verzamelde informatie

De verzamelde informatie is als volgt:

* Uw e-mailadres indien u dat aan ons hebt meegedeeld, bijvoorbeeld door berichten of vragen op deze site te plaatsen;

* Alle informatie over de pagina's die u op onze site hebt bezocht;

* Alle informatie die u ons vrijwillig heeft gegeven;

Uw gegevens wijzigen of verwijderen

Overeenkomstig de wet heeft u recht op toegang tot de informatie die op u betrekking heeft, alsmede recht op correctie van deze informatie. Op verzoek hebt u de mogelijkheid om kennis te nemen van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en om eventuele onjuistheden te corrigeren. Als u wilt dat wij uw gegevens uit onze database verwijderen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen.

Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen van de uitgever ontvangen. Indien u dit niet wenst, kunt u een e-mail sturen naar lavoiedubienetre@outlook.com .

Uw gegevens kunnen door de partners van de uitgeverij gebruikt worden voor commerciële prospectie. Indien u dit niet wenst, gelieve op de volgende link te klikken: Indien u bij het raadplegen van de site

toegang krijgt tot persoonsgegevens, dient u zich te onthouden van elke verzameling, elk ongeoorloofd gebruik en elke handeling die een inbreuk kan vormen op de persoonlijke levenssfeer of de reputatie van personen.De uitgever aanvaardt in dit verband geen enkele aansprakelijkheid. De gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor een periode die in overeenstemming is met de vigerende wetgeving.

Het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht kan tot 72 uur voor de afspraak worden uitgeoefend.

Beveiliging

La voie du bien-être verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om uw persoonsgegevens te beschermen, met name om te voorkomen dat ze zouden worden vervormd, beschadigd of meegedeeld aan onbevoegde derden. Als u van mening bent dat onze site niet voldoet aan de privacyregels, neem dan contact met ons op. U kunt ook contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel, telefoon: +32 (0)2 213 85 40, fax: +32 (0)2 213 85 65, e-mail: commission@privacycommission.be.